Make your own free website on Tripod.com

De kinderen


Back Home Next

 

Home
Algemeen
Doelstelling
Organisatie
Activiteiten
De kinderen
De leraren
De ouders
Ontwikkeling
Resultaten
Regelement
Koninginnedag
Afscheid
't Klokhuislied
Internet tips

De opvang van nieuwe leerlingen in de school
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften
De begeleiding van de overgang van kinderen naar het onderwijs in Nederland
Naschoolse activiteiten voor kinderen
Buitenschoolse activiteiten voor kinderen

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

 De ouders en de leerling(en) zijn van harte welkom om in de klas te komen kijken en kennis te maken met de leerkracht, assistenten, leerlingen en het materiaal. 

De formele aanmelding vindt plaats met behulp van een aanmeldingsformulier waarop gegevens van de leerling en zijn ouders/verzorgers staan.

Bij de aanmelding wordt, indien aanwezig, het leerlingdossier van de vorige bezochte school overhandigd. Bij het ontbreken van het dossier verzamelt de leerkracht gegevens op basis van observaties en eventueel toetsen.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

Via toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Onafhankelijk daarvan hanteren we delen van het Cito-leerlingenvolgsysteem, waarin de leerlingen op hun ontwikkelingsniveau op het gebied van taal en lezen ingeschaald worden. Aan de hand van deze gegevens kan het onderwijsprogramma zo goed mogelijk op het kind worden afgstemd.

Van iedere leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden. De leerlingdossiers bestaan uit:

- personalia en eventuele medische  gegevens;

- resultaten van toetsen en observaties;

- handelingsplannen;

- verslagen, ouderbesprekingen.

De contacten met de ouders over de vorderingen van kinderen bij ons op school onderhouden we op de volgende wijze:

- tweemaal per jaar ontvangen ouders een geschreven rapport waarin een zo volledig mogelijk  beeld van de leerling en de leersituatie wordt gegeven;

- tweemaal per jaar worden de ouders uitgenodigd om het rapport van hun kind te bespreken in een 10-minutengesprek;

- tweemaal per jaar is er een ouderavond voor het uitwisselen van algemene informatie.

Daarnaast kan men altijd voor dringende vragen contact opnemen met de leerkracht.

Het liefst niet voor of na de les.

De zorg voor kinderen met specifieke behoeften

 Indien blijkt dat naar aanleiding van observaties en toetsen een leerling speciale aandacht nodig heeft, wordt door de leerkracht in overleg met de onderwijsassistenten een handelingsplan vast gesteld. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gebracht en na toestemming van de ouders wordt op dit behandelingsplan overgegaan..

Indien dit nodig is kan de hulp ingeroepen worden van de Stichting NOB (zie 7.3).

De begeleiding van de overgang van kinderen naar het onderwijs in Nederland

 Enige tijd voor het vertrek is er een gesprek tussen de ouders en de leerkracht. Over iedere leerling die de school verlaat, wordt voor de toekomstige school een onderwijskundig rapport opgesteld. In dit rapport staan onder meer de algemene gegevens, bijzondere gegevens (zoals leerbelemmeringen, medische gegevens, specialistische hulp) en gegevens over de vorderingen van de leerling bij de leer- en vormingsgebieden.

                                   

Naschoolse activiteiten voor kinderen

In groep 3 t/m 8 van onze school wordt wekelijks huiswerk opgegeven.

Hiervoor hebben we de volgende redenen:

- huiswerk vormt een aanvulling op het NTC-onderwijs, dat in aantal uren beperkt is;

- het is een belangrijke mogelijkheid de leerlingen te brengen tot een persoonlijke en zelfstandige verwerking van de lesstof;

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen

t Klokhuis organiseert elk jaar een aantal buiten­schoolse activiteiten, vaak in samenwerking met de plaatselijke Nederlandse club ‘De Hollandse Jonkies’.

Tot de vaste activiteiten horen in elk geval het Sinter­klaasfeest, Koninginnedag en de afsluiting van het schooljaar.

In het kader van de ouderparticipatie wordt de ouders hierbij om medewerking gevraagd.