Make your own free website on Tripod.com

De ouders


Back Home Next

 

Home
Algemeen
Doelstelling
Organisatie
Activiteiten
De kinderen
De leraren
De ouders
Ontwikkeling
Resultaten
Regelement
Koninginnedag
Afscheid
't Klokhuislied
Internet tips

De betrokkenheid van de ouders
Informatievoorziening aan de ouders
Inspraak en klachten
Schoolgeld/ouderbijdragen

De betrokkenheid van de ouders

Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij proberen een goede samenwerking te creëren door de school toegankelijk te maken voor ouders. Ouders krijgen zoveel mogelijk informatie. Indien voor de ouders de informatie onvoldoende blijkt te zijn, is deze zowel schriftelijk als mondeling altijd verkrijgbaar. Met uitzondering van persoonlijke dossiers van leerkrachten en leerlingen en specifieke vertrouwelijke stukken zijn alle gegevens ter inzage, bijvoorbeeld het schoolwerkplan, leerlingvolgsysteem, enz.

Van de ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel. Begrip en respect voor elkaar is een uitgangspunt voor een goede communicatie.

Juist in het kader van het NTC-onderwijs is het bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing. Daarmee verband houdt de mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken. Wij vertrouwen erop dat de ouders hun kind stimuleren en helpen bij het leren van de Nederlandse taal.  

                           

Informatievoorziening aan de ouders

Ouders brengen een gesprek tot stand wanneer ze vragen hebben over de resultaten of gedrags- of leermoeilijkheden van hun kind. In gevallen waarin de onderwijskracht een gesprek met de ouders noodzakelijk acht, zal zij uiteraard het initiatief daartoe nemen.

Voor het eerste en tweede rapport worden de ouders uitgenodigd voor een 10-minuten-gesprek, waarbij de onderwijskracht een toelichting geeft op het rapport.

Tweemaal per jaar is er een ouderavond. Tijdens deze ouderavond krijgen de ouders in­for­matie over alle zaken die met het onderwijs aan hun kinderen te maken hebben, zoals onderwijsvisie, gebruik van leermiddelen, huiswerk, enz.

Inspraak en klachten

Als school nodigen wij ouders uit om te komen met hun suggesties omtrent het reilen en zeilen van de school.

Het uitgangspunt met betrekking tot klachten, problemen, vragen e.d. is dat deze in eerste instantie rechtstreeks worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. Een ouder met bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een onderwijsgevende kan dus niet bij het schoolbestuur terecht, voordat de ouders met de betreffende onderwijsgevende hierover hebben gesproken. Hiermee wordt voorkomen dat de positie van de onderwijsgevende (oftewel diens gezag in de groep) wordt ondermijnd, maar schept ook duidelijkheid over de rol en de positie van het schoolbestuur.

Er is een bepaalde getrapte aanspreekbaarheid c.q. bemoeienis bij klachten van de ouders over (het lesgeven van) een onderwijsgevende. Deze ziet er als volgt uit.

Niveau 1:De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de onderwijsgevende.

Niveau 2:Vinden de ouders en/of de onderwijsgevende geen bevredigende oplossing voor het probleem dan wordt de leidinggevende onderwijskracht van de school ingeschakeld. Deze kan overigens ook al op het eerste niveau bij de kwestie betrokken worden, maar dan slechts met instemming van een van de beide partijen. Ook hier ligt namelijk het gevaar van gezagsondermijning op de loer.

Niveau 3:Indien ook na het overleg met de leidinggevende onderwijskracht de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het schoolbestuur. Deze zal in voortdurend overleg met de leidinggevende onderwijskracht de kwestie bezien en hopelijk tot een oplossing kunnen brengen.

Ook kan worden besloten om de aan de school verbonden vertrouwenspersoon (bestuurslid personeelszaken) in te schakelen. Deze zal in voortdurend overleg met alle betrokkenen nagaan of door bemiddeling de klacht bevredigend kan worden opgelost.

Mocht de aard van de klacht afhandeling in onderling overleg niet mogelijk maken, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden dan wordt een beroep gedaan op de ‘Klachtenregeling Nederlands onderwijs in het Buitenland’. Gegevens hierover liggen ter inzage bij de secretaris van het bestuur.

                                       

Schoolgeld/ouderbijdragen

Het schoolgeld bedraagt voor de groepen 1 en 2 $ 650,- per jaar en voor de groepen 3 t/m 8 $ 550,- per jaar.

Voor de kinderen die in de groepen 3 t/m 8 zitten en buiten de subsidie regeling van de Stichting NOB vallen, is het schoolgeld $ 650,- per jaar.

Buiten de subsidie regeling vallen kinderen die:

- na 1 oktober van het betreffende schooljaar begonnen zijn bij 't Klokhuis

- buiten de doelgroep van het NOB vallen (voor informatie hieromtrent kunt u zich bij het bestuur vervoegen).

U kunt het lesgeld betalen in 10 termijnen, te beginnen in september.

Gelieve het lesgeld per eerste van elke maand per cheque op naam van de penningmeester Corry Woolcott te betalen.

De ouderbijdrage wordt gebruikt als aanvulling op de subsidie om speel- en leermaterialen aan te schaffen, de school in te richten en de leerkrachten te vergoeden.

Tijdens de ouderavonden wordt door de penningmeester hierover verantwoording afgelegd.

Scholen (leerlingen en/of leerkrachten) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden, veroorzaakt tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Onder het begrip schade valt zowel zaak- als letselschade. De Stichting NOB heeft ten behoeve van de bij haar aangesloten scholen bij de AON Groep Nederland BV een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die deze schade dekt. Deze verzekering vervangt niet de aansprakelijkheidsverzekering van leerkrachten en leerlingen en hun gezinsleden voor schade die zij als particulier veroorzaken.